Ανακοινώσεις

Αλλαγή προθεσμίας υποβολής δηλώσεων INTRASTAT
31/05/2021

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η υπ. αριθ. Α.1120 /28-5-2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία τροποποιείται η αριθμ. 1099733/8159/0014 ΠΟΛ 1253/9.8.1993 (Β΄600) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα INTRASTAT)», όπως ισχύει. Σύμφωνα με τη νέα εκδοθείσα απόφαση, από 1 Ιουνίου 2021 και εφεξής για κάθε μήνα, η δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται στην ΕΛΣΤΑΤ, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eurostat.statistics.gr, ταυτόχρονα με την υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων (VIES) και όχι αργότερα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτού. Η απόφαση θα αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον σύνδεσμο https://www.statistics.gr μόλις δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.