Ανακοινώσεις

Κατώφλια 2024
15/01/2024

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει ότι, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές για τις Επιχειρήσεις, το στατιστικό κατώφλι, το οποίο ισχύει από 1/1/2024 έως 31/12/2024, πάνω από το οποίο οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση Intrastat διαμορφώνεται ως εξής: Ενδοενωσιακές Εισαγωγές (Αφίξεις): 150.000 € Ενδοενωσιακές Εξαγωγές (Αποστολές): 90.000 € Επισημαίνεται ότι, υποβάλλεται δήλωση Intrastat για ενδοενωσιακές συναλλαγές αγαθών εφόσον κατά το προηγούμενο έτος οι συνολικές συναλλαγές ενδοενωσιακών εισαγωγών (αφίξεων) ή/και εξαγωγών (αποστολών) αγαθών υπερέβησαν το στατιστικό κατώφλι του προηγούμενου έτους αναφοράς (2023) ή στην περίπτωση κατά την οποία οι συνολικές συναλλαγές ενδοενωσιακών εισαγωγών ή/και εξαγωγών αγαθών υπερβούν το κατώφλι κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς (2024).