Ανακοινώσεις

Κατώφλια 2022
18/01/2022

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι, βάσει του Κανονισμού Ε.Ε. 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές για τις Επιχειρήσεις, το στατιστικό κατώφλι, τα οποία ισχύει από 1/1/2022 έως 31/12/2022, πάνω από τα οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση Intrastat διαμορφώνονται ως εξής:

Ενδοενωσιακές Εισαγωγές: 150.000 €
Ενδοενωσιακές Εξαγωγές: 90.000 €

Δεδομένου ότι έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται παρανόηση για το πότε μια επιχείρηση είναι υπόχρεη υποβολής δήλωσης Intrastat, σας ενημερώνουμε ότι μια επιχείρηση είναι υπόχρεη υποβολής δήλωσης Intrastat όταν:

1.Υπερβεί το στατιστικό κατώφλι του έτους αναφοράς κατά το προηγούμενο έτος. Για παράδειγμα, ορίζεται για το έτος 2022 κατώφλι ύψους 150.000 €.
Μια επιχείρηση Α έχει πραγματοποιήσει Ενδοενωσιακές Εισαγωγές ύψους 95.000 € μέχρι 31/12/2021. Μια άλλη επιχείρηση Β έχει κάνει Ενδοενωσιακές Εισαγωγές ύψους 155.000 € μέχρι 31/12/2021. Μόνο η επιχείρηση Β είναι υπόχρεη δήλωσης Intrastat για το έτος 2022, και θα υποβάλλει δήλωση από τον 1ο μήνα του 2022, έστω και αν φέρει εμπορεύματα αξίας 1 €.

2.Υπερβεί το στατιστικό κατώφλι κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς. Έστω ότι η επιχείρηση Α του παραπάνω παραδείγματος πραγματοποίησε Ενδοενωσιακές Εισαγωγές ύψους:

•Ιανουάριος: 10.000 €: Δεν υποβάλλει δήλωση Intrastat.
•Φεβρουάριος:40.000 €: Δεν υποβάλλει δήλωση Intrastat (Σύνολο 50.000 €)
•Μάρτιος: 45.000 €: Δεν υποβάλλει δήλωση Intrastat (Σύνολο 95.000 €)
•Απρίλιος: 60.000 €: Υποβάλλει δήλωση Intrastat (Σύνολο 155.000 €)

Από το μήνα Απρίλιο και μετά η επιχείρηση Α είναι υπόχρεη δήλωσης Intrastat για όλους τους επόμενους μήνες του 2022, έστω και αν φέρει εμπορεύματα αξίας 1 €.

Και οι δύο επιχειρήσεις στο τέλος του έτους 2022 θα πρέπει να ελέγξουν αν το σύνολο των Ενδοενωσιακών Εισαγωγών που πραγματοποίησαν εντός του έτους έχει υπερβεί το νέο κατώφλι του 2023, για να διαπιστώσουν αν είναι υπόχρεες δήλωσης Intrastat το 2023.

Επισημαίνουμε ότι εφόσον η επιχείρηση πραγματοποιεί Ενδοενωσιακές Εξαγωγές πρέπει να κάνει το ίδιο και για αυτές, με το αντίστοιχο κατώφλι που ισχύει.


Αλλαγές στη δήλωση INTRASTAT από τον Ιανουάριο 2022
14/12/2021

H Ελληνική Στατιστική Αρχή ενημερώνει τους υπόχρεους για υποβολή δήλωσης Intrastat ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές για τις Επιχειρήσεις, από την 1η Ιανουαρίου 2022 (μήνας αναφοράς Ιανουάριος 2022) εισάγονται περιορισμένου εύρους αλλαγές στο σύστημα Intrastat.

Οι αλλαγές αυτές είναι:

1.Οι δηλώσεις Intrastat αποστολών μετονομάζονται σε δηλώσεις Intrastat Ενδοενωσιακών Εξαγωγών και οι δηλώσεις Intrastat Αφίξεων μετονομάζονται σε δηλώσεις Intrastat Ενδοενωσιακών Εισαγωγών.

2.Στη δήλωση Intrastat προστίθενται τρία νέα πεδία:
•Ο ατομικός αριθμός αναγνώρισης που έχει εκχωρηθεί στον συνεργαζόμενο φορέα στο κράτος μέλος εισαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 214 της Οδηγίας 2006/112/Ε (δηλαδή ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου εταίρου στο κράτος Μέλος εισαγωγής των αγαθών που εξάγονται από την Ελλάδα)(Ενδ. Εξαγωγές)
•Χώρα καταγωγής αγαθών (Ενδ. Εισαγωγές και εξαγωγές)
•Όροι παράδοσης αγαθού (Ενδ. Εισαγωγές και εξαγωγές)

3.Νέοι διψήφιοι κωδικοί για το πεδίο «Φύση Συναλλαγής».


Αλλαγή προθεσμίας υποβολής δηλώσεων INTRASTAT
31/05/2021

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η υπ. αριθ. Α.1120
/28-5-2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία τροποποιείται η
αριθμ. 1099733/8159/0014 ΠΟΛ 1253/9.8.1993 (Β΄600) απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων
ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα INTRASTAT)», όπως ισχύει.
Σύμφωνα με τη νέα εκδοθείσα απόφαση, από 1 Ιουνίου 2021 και εφεξής για κάθε
μήνα, η δήλωση INTRASTAT υποβάλλεται στην ΕΛΣΤΑΤ, μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης https://eurostat.statistics.gr, ταυτόχρονα με την υποβολή του
ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων (VIES)
και όχι αργότερα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτού.
Η απόφαση θα αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στον σύνδεσμο
https://www.statistics.gr μόλις δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Β. Ιρλανδία
22/12/2020

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ενημερώνει τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων
Intrastat ότι, με βάση τη συμφωνία αποχώρησης που υπεγράφη μεταξύ Ε.Ε. και
Ηνωμένου Βασιλείου και το Πρωτόκολλο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής
για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία:
Από 01/01/2021 (μήνας αναφοράς Ιανουάριος 2021) οι Αφίξεις-Εισαγωγές και οι
Αποστολές-Εξαγωγές από/προς τη Βόρεια Ιρλανδία θα υποβάλλονται μέσω των
δηλώσεων Intrastat με κωδικό Χώρας ΧΙ.
Διευκρινίζεται ότι, οι Αφίξεις-Εισαγωγές και οι Αποστολές-Εξαγωγές από/προς το
Ηνωμένο Βασίλειο εξαιρουμένης της Βόρειας Ιρλανδίας δε θα υποβάλλονται στις
δηλώσεις Intrastat από 1.1.2021 (μήνας αναφοράς Ιανουάριος 2021).

Ηνωμένο Βασίλειο
07/02/2020

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ενημερώνει τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων Intrastat ότι κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου από 1/2/2020 έως 31/12/2020 (Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. 1 - 2019/C 384 I/01) οι αφίξεις- εισαγωγές και αποστολές- εξαγωγές από/προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίζονται να υποβάλλονται μέσω του συστήματος Intrastat.

Τηλέφωνα επικοινωνίας
12/05/2010

ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

213 135 2060 Κωνσταντίνος Μαστρογιάννης
213 135 2394 Ευαγγελία Σαραντοπούλου
213 135 2395 Σοφία Πανοπούλου

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

213 135 2371 Λαμπρινή Καρίμαλη
213 135 2372 Αιμιλία Φλέγκα
213 135 2390 Αικατερίνη Λαμπροπούλου

Κωδικοί Κρατών Ε.E.
14/02/2007

ΑΥΣΤΡΙΑ (AT)
ΒΕΛΓΙΟ  (BE)
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (BG)
ΓΑΛΛΙΑ (FR)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ (DE)
ΔΑΝΙΑ (DK)
ΕΛΛΑΔΑ (GR)
ΕΣΘΟΝΙΑ (EE)
ΗΝΩΜ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ(GB)
ΙΡΛΑΝΔΙΑ (IE)
ΙΣΠΑΝΙΑ (ES)
ΙΤΑΛΙΑ (IT)
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ(NL)
ΚΡΟΑΤΙΑ (HR)
ΚΥΠΡΟΣ (CY)
ΛΕΤΟΝΙΑ (LV)
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (LT)
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (LU)
ΜΑΛΤΑ (MT)
ΟΥΓΓΑΡΙΑ (HU)
ΠΟΛΩΝΙΑ (PL)
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ(PT)
ΡΟΥΜΑΝΙΑ (RO)
ΣΛΟΒΑΚΙΑ (SK)
ΣΛΟΒΕΝΙΑ (SI)
ΣΟΥΗΔΙΑ (SE)
ΤΣΕΧΙΑ (CZ)
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (FI)